Vedtekter

Vedtekter for Bergen Quilelag

1. Foreningens navn skal
være BERGEN QUILTELAG som vedtatt ved avstemning på årsmøtet mandag 7.september 1987.

2. Formålet med foreningen
skal være å skape et miljø for utveksling av og inspirasjon til videre utvikling av patchwork og quilting, samt å gjøre denne håndarbeidsteknikken bedre kjent.

3. Medlemskap
3.1. Den som har betalt kontingent blir tegnet som medlem.
3.2. Årskontingent fastsettes av styret ved sesongens begynnelse, og skal innbetales i løpet av de første 2-3 måneder av sesongen.
3.3. Sesongens varighet er fra januar til januar, og vil normalt gi 10 vanlige medlemsmøter.
3.4. Dersom kontingenten ikke innbetales i henhold til fastsatte regler, strykes vedkommende fra medlemslisten.
3.5. Det sendes ut møteoversikt 2 ganger pr.år. På medlemsmøtene utdeles lagets avis ”Lappenytt” vederlagsfritt.

4. Styret
4.1. Til styre velges – for to år ad gangen seks styremedlemmer (3 hvert år). I tillegg velges styreleder (ved navn) for to år ad gangen. Valget skjer på årsmøtet i februar og i regi av en valgkomité på 3-4 personer, bestående av avtroppede styremedlemmer. Valgkomiteen skal komme med forslag til nytt styre. Det er tillatt å komme med benkeforslag på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.
4.2. Styrets oppgaver blir å sørge for at informasjon går ut til medlemmene, å lede møtene, samt å holde kontakt med andre foreninger eller personer til utbytte for lagets medlemmer. Videre skal styret se til innkreving av årskontingent, føre regnskap, og ved sesongslutt forfatte en årsrapport og et regnskap som deles ut på årsmøtet. BERGEN QUILTELAGS kontoer skal disponeres av kasserer og styreleder.
4.3. Medlemmer av styret i BERGEN QUILTELAG, samt medlemmer i oppnevnte komiteer, får honorar for oppmøte på styre- og komitémøter. Det føres referat med navn på oppmøtte medlemmer. Styreleder eller komitéleder arkiverer referater og honoraret avregnes pr. år. Honoraret fastsettes av styret og godkjennes av årsmøtet.

5. Endringer eller nye vedtekter
5.1. Endringer eller nye vedtekter til disse vedtektene kan gjøres på årsmøtet med 2/3 flertall. Skriftlig forslag til endring skal være styret i hende 6 uker før årsmøtet. Forslag til endring sendes til medlemmene sammen med møteoversikten for vårterminen. Møteoversikten gjelder som formell innkalling til årsmøtet.

6. Foreningens emblem (logo)
6.1. Det emblem som velges som BERGEN QUILTELAGS emblem skal brukes på lagets korrespondanse, eventuelt også på medlemsnåler. Arbeid utført av BERGEN QUILTELAG merkes med emblemet.

7. Utlodninger og lignende
7.1. Styret skal ha rett til – på lagets vegne – å arrangere utlodninger og salgsmesser for å få inntekter til driften av laget, samt til veldedige formål.

8. Årsmøte
8.1. Dagsorden:
Årsmøtet godkjenner innkallingen og oppnevner møteleder og referent.
Årsberetningen fra styret leses opp og godkjennes av min. 2/3 av møtet.
Regnskapet leses opp og godkjennes av min. 2/3 av møtet.
Valg gjennomføres av valgkomiteen. Her velges 3 eller 4 styremedlemmer.
Årsmøtesaker: Saker som er meddelt skriftlig til styret ihht. 5.
Eventuelt; muntlige saker til videre arbeid i styret. Herunder gjøres ingen vedtak.

9. Oppløsning
9.1. Oppløsning av laget kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 av stemmene. Ved oppløsning av laget skal eventuell kapital tilfalle det veldedige formål etter forslag fra et medlem, som får flertall ved avstemming.

Vedtatt på årsmøtet 10.februar 2004.
Bergen, 30.november 2004
Revidert på årsmøtet 18. februar 2009